Wedstrijdreglement Paasactie

Wedstrijdreglement 

 

ARTIKEL 1 – ORGANISATIE  
De wedstrijd wordt georganiseerd door LIBEERT nv, met maatschappelijke zetel te 7780 Comines, Av. Des Châteaux 107A. 


ARTIKEL 2 – PERIODE   
De wedstrijd heeft een duurtijd van 54 dagen. Deze periode start op 1 februari 2023 om 12u00 en eindigt op 27 maart 2023 om 00u00. 


ARTIKEL 3 – SPELREGELS EN VOORWAARDEN 

 1. Om geldig deel te nemen dient de deelnemer de volgende cumulatieve voorwaarden te voldoen: 
  • Een 100 jaar gouden ei vinden in een verpakking volle paaseitjes. De wikkel van een 100 jaar gouden ei zit verstopt onder de wikkel van de paaseitjes, heeft een gouden kleur die afwijkt van de wikkel van de witte paaseitjes in dezelfde verpakking en is bedrukt met de tekst “100 jaar / ans”.  

  • Zijn/haar gegevens volledig invullen. 

  • Een duidelijke foto van het gevonden 100 jaar gouden ei opladen via www.libeert.com/100-jaar

  • De wedstrijdvraag correct beantwoorden. 

  • De schiftingsvraag beantwoorden. 

 2. Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.  
 3. Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van: 
  • personeelsleden van LIBEERT nv en derden waar LIBEERT nv beroep op doet voor de uitwerking van de actie 

  • communicatie- en adviesbureaus van LIBEERT nv 

  • en hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn. 

 4. Zijn ook uitgesloten van de actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door LIBEERT nv. 
 5. Elke winnaar en/of gezin dat op hetzelfde adres woont, kan slechts één prijs winnen. 
 6. Foto’s kunnen niet fysiek worden verzonden. Alleen een digitale deelname is geldig.  
 7. Wedstrijdvraag:  
  • In welk jaar is Libeert ontstaan? Antwoordmogelijkheden: 1920, 1923, 1925 

 8. Schiftingsvraag: Hoeveel mensen zullen er tussen 1 februari 2023 en 27 maart 2023 aan deze wedstrijd deelnemen?  
 9. De winnaars zijn degenen die alle gevraagde contactgegevens hebben ingevuld, een duidelijke foto van de wikkel van een 100 jaar gouden ei hebben geüpload en diegenen die het dichtst bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag zitten. ARTIKEL 4 – WINNAAR & PRIJS   

 1. Er zijn 100 winnaars. De winnaars worden bepaald na validatie van hun foto en verificatie van hun antwoorden op de wedstrijdvraag en schiftingsvraag (zie artikel 3).  
 2. De te winnen prijs is het volgende: één van de 90 paaspakketten t.w.v. € 75 of één van de 10 bezoeken van de paashaas. Om de prijs te innen moeten de winnaars contact opnemen met Libeert. Contact opnemen is mogelijk tot 30 april 2023. Na deze datum vervalt het recht op het innen van de prijs. 
 3. De winnaars worden binnen de 3 kalenderdagen na het einde van de wedstrijd bepaald.  
 4. De winnaars verklaren door deel te nemen dat LIBEERT nv hem/haar mag contacteren in het kader van deze wedstrijd. 
 5. De winnaars worden aan het einde van de actie persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht op het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven.  
 6. De prijs wordt verzonden naar het adres dat tijdens de registratie is opgegeven.  
 7. In geval van weigering of niet-toekenning van de prijs aan de winnaar, behoudt LIBEERT nv de prijs en verliest de winnaar alle rechten op schadevergoeding. 
 8. De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien. 

 

ARTIKEL 5 – PERSOONLIJKE GEGEVENS  

 1. De volgende gegevens worden aan de deelnemer gevraagd:  
  • Naam + voornaam

  • E-mailadres 

  • Straat + huisnummer, gemeente & postcode  

 2. Deze gegevens worden niet bewaard in de Libeert database en zullen enkel tijdens deze wedstrijd worden gebruikt om de uiteindelijke winnaars persoonlijk te contacteren aan het einde van de wedstrijd. Hun gegevens worden daarna gewist.  
 3. De actie is conform aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst). Deze verordening is in werking getreden op 25 mei 2018 onder de noemer: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG (of General Data Protection Regulation, GDPR). 
 4. De deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens en kan vragen om eventuele verbeteringen of verwijdering door contact op te nemen met LIBEERT nv door een e-mail te sturen naar contact@libeert.com

 

ARTIKEL 6  – UITSLUITING  

 1. Deelname aan de actie impliceert de volledige aanvaarding en zonder voorbehoud van het huidige reglement. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn/haar deelname evenals het verlies van zijn/haar winst in voorkomend geval, zonder dat LIBEERT nv verantwoordelijk kan worden gesteld. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de actie dan is beschreven in het huidige reglement. 
 2. LIBEERT nv kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden zoals voorzien in artikel 3. 

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID  

 1. LIBEERT nv behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren, in het geval van overtreding van één van de bepalingen van dit reglement zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens LIBEERT nv. 
 2. LIBEERT nv sluit voor zover wettelijk mogelijk iedere mogelijke aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze wedstrijd volledig uit. 
 3. LIBEERT nv kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de actie of van de toegekende prijzen. 
 4. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn/haar eigen risico gebeurt. 
 5. De deelnemingskosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat LIBEERT nv de deelnemingskosten van de actie terugbetaalt. 
 6. LIBEERT nv kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foutieve of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres. ARTIKEL 8 – OVERMACHT  

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van LIBEERT nv de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt LIBEERT nv ontlast van iedere verbintenis.


ARTIKEL 9 – WIJZIGING VAN DE WEDSTRIJD    

LIBEERT nv behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit rechtvaardigen. LIBEERT nv kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten zijn wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. 


ARTIKEL 10 – EVENTUELE KLACHTEN 

 1. Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. 
 2. Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van LIBEERT nv. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN  

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is.